ANI DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA, ANI NAUKA

Ani działalność praktyczna, ani nauka, uprzedmio­towiająca rzeczywistość zmysłową jako absolutną, nie zdają sobie sprawy z tego, że zarówno ów związek, który nadaje przedmiotom zmysłowym cechę rzeczy naturalnych, jako też owa czynna ocena, która nadaje tym samym przedmiotom w ich obiektywnym związku charakter wartości, mają wspólne źródło w humanistycznej istocie konkretnego, empirycznego świata” (ibid.: 72). Wartości mają więc obiektywną podstawę w przedmiotach realnych, przy czym w konkre­tnym całokształcie empirycznego świata, zawierającym mnóstwo róż­norodnych systemów, materialność nie jest jedynym sprawdzianem realności.W „Zasadzie względności…” Znaniecki stwierdza w sposób pro­sty, że wartością jest „każdy przedmiot podlegający ocenie, roz­ważany jako dodatni lub ujemny” (1914: 437). Musimy przy tym pa­miętać, że jest to przedmiot zhumanizowany, nie jest to substan­cja, rzecz. Te ostatnie nie są związane z ludzkim działanieim, ro­zumianym bardzo szeroko, bo obejmującym także procesy poznawcze.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)