Kategoria: Badania wartości społecznych

PROCESY KULTUROWE

Nie dzieje się tak wcale dlatego, te procesy kulturowe przebiegają „obiektywnie” w sposdb mniej pra midiowy, lecz ponieważ: 1) poznanie praw społecznych nie jest równoznaczne z poznaniem rzeczywistości społecznej, lecz tylko jednym z różnych środków pomocniczych; 2) procesy kulturowe mo – żerny poznać tylko na podstawie znaczenia, jakie ma dla nas zawsze indywidualnie ukształtowana w określonych jednostkowych po – wiązaniach rzeczywistość życia. „W jakim zaś sensie i w jakich powiązaniach tak właśnie jest, tego nie ujawnia nam żadne prawo, rozstrzygają bowiem o tym idee wartości, z punktu widzenia któ­rych rozpatrujemy „kulturę” w każdym poszczególnym przypadku” (ibid.).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂

NAUKA O SPOŁECZEŃSTWIE

Nauka o społeczeństwie, socjologia należy do nauk o kulturze. Zadaniem jej jest zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości ży­cia, w której się znajdujemy, w jej specyfice tzn. kontekście i znaczeniu kulturowym jej poszczególnych współczesnych przejawów, jak i historycznych uwarunkowań. Punktem wyjścia zainteresowań’ socjologii jest rzeczywisty, czyli ednostkowy kształt otaczają­cego nas społecznego życia kulturow go w jego uniwersalnym, cho­ciaż indywidualnie ukształtowanym, szechzwiązku i w jego powsta­waniu z innych, także jednostkowo u ształtowanych, społecznych stanów kulturowych. W naukach społe, znych idzie przede wszystkim o jakościowe zabarwienie procesów.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂

DOCHODZĄCE OKOLICZNOŚCI

„Dochodzi do tego okoliczność pisze M. Weber – że nauki społeczne traktują o przebiegu („Wirkjng procesów duchowych, których empatyczne „rozumienie” stanowi, naturalnie, zadanie całkiem innego rodzaju, niż to, któ­re się w ogóle da lub też chce rozwiązać za pomocą formuł ścis­łej wiedzy przyrodniczej” (1985a: 66). Socjologiczna twórczość Webera skierowana jest na poznanie sensów i wartości – właśnie na ty, polega rola „Wertbeziehung”. Przez zwrot „odniesienie do wartości” rozumie on filozoficzną interpretację specyficznie na­ukowego zainteresowania, które rządzi doborem i kształtowaniem obiektu empirycznego badania.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂

ODRÓŻNIENIE ODNIESIENIA

Odróżnie­nie odniesienia do wartości („Wertbeziehung”) i sądu wartościu­jącego („Werturteil”) jako dwóch różnych sposobów artykulacji rzeczywistości empirycznej miało być sposobem rozwiązania wspomnianej wyżej antynomii. Nauka społeczna powinna unikać sądów wartościujących, lecz bez odniesienia do wartości jest niemożli­wa, ponieważ to właśnie wartości konstytuują kulturę.Rozważając ontologicżne stanowisko Webera odnośnie, natury war­tości, A. Kłoskowska jest skłonna uznać go raczej za przedstawi­ciela subiektywizmu niż obiektywizmu (1986: 108). Przy czym nie jest to tak jednoznaczne, skoro Weber zbliża się do ujęcia warto­ści nazywanego relacjonalnym – relacjonalizm można, jak będzie o tym mowa, sprowadzić bądź do subiektywizmu, bądź też obiektywiz­mu. Ola niego wartość, podobnie jak znaczenie, wyznaczona jest przez stosunek poznającego i doświadczającego podmiotu wobec wy­branego odcinka rzeczywistości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂

DOBÓR I STOSUNEK

„Ten pomyślany wybór i stosunek nadaje wartość i sens zjawiskom zaczerpniętym z heterogenicznego kontinuum pozbawionych znaczenia zjawisk. U źródeł tego procesu leży zaś zainteresowanie określające punkt widzenia podmiotu” (ibid.). Wprawdzie punkty widzenia są różnorodne i zmienne, zale­żne od sytuacji, niemniej są podporządkowane wartościom, zwłasz­cza wartościom ostatecznym, będącym wspólnym produktem zbiorowo­ści i epok historycznych a pełniącym funkcje motywacyjne i ukie­runkowującym działania ludzi. Wartości, w porównaniu z zaintere­sowaniami, odznaczają się większą ogólnością, trwałością i siłą oddziaływania. Wartości wyznaczają ludzkie zainteresowania i dzia­łania w życiu społecznym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂