MYŚLOWA JEDNOŚĆ

Takich ognisk myślowej jedności, dynamicz­nych syntez jest wiele a ten kompleks myślowy, który wyraża się w teoretycznej budowie przyrodniczej wiedzy jest tylko jednym z wielu, które życie wytworzyło. Obok niego, od wielu stuleci kształ­tuje się innyjsystem wiedzy aksjologicznej o własnej historycznej genezie.Interpretrcja jednostek ludzkich i ich wartościowań w ramach systemów przyiio iczych okazywała się szczególnie nieprzydatna, gdy faktami doświadczanymi przez jednostki były nie systemy przy­rodnicze, lecz wytwory kultury (zdarzenia mityczne, twory fikcyj­ne, symbole itp.). Im większe jest bogactwo i złożoność faktów kulturowych, tym bardziej realne prawidłowości wartościowań kłó­cą się z teoriami naturalistycznymi. „Ponieważ są to prawidłowoś­ci a nie tylko nieregularne odchylenia od przyczynowych i funk­cjonalnych praw przyrody, wskazują one na istnienie jakiegoś re­alnego ładu w świecie wartości ludzkich odmiennego od ładu natu­ralnego, ale tak samo jak on dającego się odkryć tylko przy po­mocy metod indukcyjnych”.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂