PRAWOMOCNE SCALENIE

Zatem nie jest prawomocne scalanie tych twierdzeń w jedną całość sugerującą, iż odnosi się ona do tego samego przedmiotu” (1982: 69). W tej sytuacji mówie- Integracji jest złudzeniem. Ponadto często teoretyczne po­jęcie wartości nie ma wiele wspólnego z definicjami operacyjnymi, co tworzy dodatkowy wymiar rozbieżności.Trudno byłoby zgodzić się z tymi badaczami, którzy całkowicie przekreślają możliwość integracji humanistyki na podłożu katego­rii wartości, skoro jest ona wszechobecnym ludzkim zjawiskiem
nieodłącznym; od ludzkiego modusu istnienia w tej warstwie, którą określa się jako kultura (nawet w szerokim ujęciu). Niezadowa­lający stan refleksji aksjologicznej w humanistyce nie może jed­noznacznie rozstrzygać, czy taka możliwość nie zaistnieje w przy­szłości. Zanim jednak będzie można powiedzieć coś pewnego na ten temat należałoby podjąć trud zbadania, ktdre ze stanowisk filo­zoficznych w kwestii natury wartości wydają się najlepiej uzasad­nione, gdyż explicite bądź implicite każda teoria wartości powo­łuje się na któreś z tych stanowisk. Następnie konieczne byłoby dokonanie analizy typów teorii wartości występujących w naukach społecznych (czy inaczej humanistycznych, jeśli posiada się ta­kie kompetencje) i wykazanie, ktdre z nich mają bardziej uzasad­nione podstawy filozoficzne, a zarazem są najbardziej owocne w empirycznych badaniach wartości.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)