PRZEDMIOTY SPOŁECZNE

Wartości stanowią przedmioty społeczne bądź ich specyficzne cechy, posiadające określone znaczenie dla osób działających, wy­nikające z ich związku („sugestii” związku) z innymi przedmiota­mi społecznymi, determinowanego nieuchronnie społecznym charakte­rem ludzkiej działalności. Socjologiczna teoria wartości nie mo­że więc abstrahować od społecznie obiektywnego charakteru warto­ści, jeśli nie chce popadać w sprzeczność z istotą ontologii by­tu społecznego i faktyczną praktyką badawczą w socjologiczny:h badaniach wartości. Przegląd podręczników metodologii badań empirycznych w socjo­logii wskazuje, że po wstępnym sformułowaniu problemu badań nastę­puje etap eksplikacji obejmujący m.in. uściślenie terminów, przy pomocy których wyrażamy problematykę badawczą; terminy i odpowia­dające im pojęcia powinny być jednoznaczne, proste, zrozumiałe .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)