PRZEDSTAWIONA DYSKUSJA

W przedstawionej dyskusji dotyczącej poglądów M. Webera po – minięto także złożony problem obiektywności w nauczaniu, związa­ny z pytaniem czy nauczyciel akademicki powinien wyrażać z kate­dry swoje osobiste sądy wartościujące. Najkrócej to ujmując, stanowisko Webera jest takie, że wartości nie mogą być całkowi – cie wyeliminowane, lecz sprowadzone do minimum i ściśle oddzie­lone od stwierdzeń o faktach. Ponownie można stwierdzić, że We­ber zmagał się z ciągle aktualnym problemem, Z jednej bowiem stro­ny na pewno niekorzystne byłoby głoszenie z katedr wartości róż­nych idsologii, gdyż w danym państwie nie wszystkie z nich mają jednakowe szanse, zwłaszcza, gdy uczelnie nadzoruje państwo; z drugiej zaś występuje konieczność kształtowania postaw obywatel­skich. Znalezienie tutaj złotego środka jest sprawą niezwykle złożoną.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂