PRZYWRACANIE CZŁOWIEKOWI PODSTAWOWYCH WARTOŚCI LUDZKICH

W „Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych” z 1844 roku Marks stwierdza, że „przedmiot, który praca wytwarza, jej produkt, prze­ciwstawia się jej jako jakaś obca istota, jako siła niezależna od wytwórcy. Produkt pracy jest pracą utrwaloną w przedmiocie, pracą, która przybrała formę rzeczy, jest uprzedmiotowieniem pra­cy. Urzeczywistnieniem pracy jest jej uprzedmiotowienie. W tym stanie rzeczy o jakim traktuje ekonomia polityczna, to urzeczy wistnienie pracy występuje jako odrzeczywistnienie robotnika, uprzedmiotowienie występuje jako utrata przedmiotu i dostanie się w jego niewolę, przyswojenie – jako wyobcowanie, jako alinacja” (1962: 547-548). Podobnie w „Ideologii niemieckiej”. „To utrwalanie się działalności społecznej, to konsolidowanie się na­szego własnego wytworu w rzeczową nad nami władzę – która prze­rasta możliwości naszej kontroli, krzyżuje nasze oczekiwania, ni­weczy nasze rachuby – jest jednym z głównych momentów w dotych – czasowym rozwoju historycznym. Właśnie w wyniku tej sprzeczności między interesem poszczególnym a pospólnymjinteres pospólny pLzy- biera – w postaci państwa – kształt samodzielny, oderwany od rze­czywistych interesów jednostkowych i ogólnych, a zarazem formę iluzorycznej wspólnoty …”

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)