RÓŻNE PUNKTY WIDZENIA

Wprawdzie punkty widzenia są różnorodne i zmienne, zale­żne od sytuacji, niemniej są podporządkowane wartościom, zwłasz­cza wartościom ostatecznym, będącym wspólnym produktem zbiorowo­ści i epok historycznych a pełniącym funkcje motywacyjne i ukie­runkowującym działania ludzi. Wartości, w porównaniu z zaintere­sowaniami, odznaczają się większą ogólnością, trwałością i siłą oddziaływania. Wartości wyznaczają ludzkie zainteresowania i dzia­łania w życiu społecznym. Wynika to z tego, że „… jesteśmy lu­dźmi kultury, obdarzonymi zdolnościami zajmowania świadomego sta­nowiska wobec świata i nadawania mu sensu. Jakikolwiek byłby ów sens, w końcu z jego punktu widzenia oceniać będziemy w życiu o- kreślone zjawiska ludzkiego współbytowania i zajmować wobec nich (pozytywne lub negatywne) stanowisko.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)