SOCJALIZM ETYCZNY

Socjalizm etyczny można sprowadzić – według Kołakowskiego – do dwóch założeń: (1) głosi, że nawet gdyby przyjąć, że prawdziwa jest Marksowska filozofia dziejów z jej wiarą w nieuchronność socjaiizmu-to automatycznie nie wynika z tej teorii (oczywiście w postaci. wówczas dominującej), że socjalizm jest wartością, którą należy przyjąć i popierać; aby to miało miejsce, konieczne jest uzasadnienie aksjologiczne, które wykracza poza materializm his­toryczny; (2) zakłada, że nakazy etyczne mają ważność uniwersal­ną i stosują się do wszystkich ludzi bez wyjątku; prowadzi to do wniosku, że socjalizm jako postulat etyczny nie ma charakteru kla­sowego, ponieważ żaden człowiek nie może być obojętny wobec mo­ralnej wartości socjalistycznego ideału tzn. wyzwolenia proleta­riatu; nie wynika z tego, że socjalizm etyczny negował istnienie konfliktów klasowych albo wierzył jedynie w skuteczność morał – nej perswazji jako środka społecznych przemian; „… wynika jed­nak, że wolno i należy krzewić ideały socjalistyczne odwołując się do wartości ogólnoludzkich, nie tylko do partykularnego in­teresu klasy robotniczej” (1976, t. II: 259-260).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)