SOCJALIZM ETYCZNY I KANTYZM W MARKSIZMIE

W konsekwencji wulgaryzacji teorii marksowskiej przez więk szość teoretyków II Międzynarodówki w kierunku przyrodniczego de- terminizmu, likwidującego aktywną i aksjologiczną stronę filozo­fii Marksa, wystąpiła reakcja w postaci tzw. socjalizmu etyczne.- go. Głoszony on by> orzeź przedstawicieli neokantowskiej szkoły tnarburskiej, którz dążyli do teoretycznego uzasadnienia ideału moralnego. Najwybitniejsi jej twórcy, jak H. Cohen (1842-1918), Natorp (1854-1924) i E. Cassirer (1874-1945) wiązali do­ktrynę moralną Kanta – a później i swój własny system filozofi­czny – z socjalizmem (lecz nie uważali się za marksistów). Wierzy­li oni, że socjalizm może powstać tylko na przesłankach etyczne­go idealizmu; jego przesłanką była etyka Kanta nakazująca trakto­wać osoby ludzkie jako cele, nie zaś środki. Stąd płynął sprzeciw wobec traktowania robotnika jedynie jako siły roboczej, jako spe­cyficznego towaru, podlegającego prawom ekonomicznym.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)