TREŚĆ STANOWISKA

Jakakolwiek byłaby treść tego stanowiska – zjawiska te mają dla nas znaczenie kulturcwe i tylko temu znaczeniu zawdzięczają zainteresowanie ze strony nau­ki” (Weber 1985a: 73). Nie występują takie działania i dążenia, które byłyby „bezzałożeniowe”, nie mające podstaw w postaci od­powiednich idei wartości. Ta ostatnia teza była podstawą wysuwania wobec Webera zarzutu niekonsekwencji polegającej na postulo­waniu nauki wolnej od wartościowania. Tymczasem weherowski postulat nauki wolnej od wartości doty­czy tylko jednego aspektu metodologicznego wymiaru problemu obiektywności wiedzy, interpretowanego explicite jako problem war­tościowania. Aspekt ten został określony przez P. Sztompkę jako apragmatyczny” (za K. Ajdukiewiczem 1965) – traktuje on wartoś­ciowania .jako typy twierdzeń i docieka ich statusu wobec twier – dzeń dotyczących faktów w rezultatach badań nauki (1979: 192).

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂