WOBEC FAKTU

Wobec faktu, że pojęcie wartości występuje nie tylko w naukach społecznych, jak” socjologia, psychologia społeczna,  społeczna i kulturowa, lecz także w ekonomii, psychologii a także w filozofii , wyprowadza się stąd przypuszczenie, iż stwa­rza to szansę na integrację tych nauk. Przy optymistycznym spoj­rzeniu na to zagadnienie stwierdza się, że „Pojęcie wartości do­starcza punktu zbieżności dla różnych wyspecjalizowanych nauk spo­łecznych i jest kluczowym pojęciem dla integracji badań w humani­styce. Wartość jest potencjalnie jednoczącym pojęciem, które mo­że połączyć wiele różnych specjalistycznych badań . .. . Umiejętne użycie teorii wartości może pomóc w przezwyciężeniu szeroko roz­powszechnionego w naukach społecznych statyczno-opisowego podej­ścia badawczego” (Kluckhohn 1967: 389) .

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)