WSPÓŁCZEŚNI ZWOLENNICY

Współcześni zwolennicy obiektywizmu aksjologicznego, chcąc przeciwstawić się subiektywizmowi, musieli podjąć wysiłek udowo­dnienia – czy przynajmniej wykazania, iż subiektywizm nie zna za sobą tak mocnych argumentów, jak to przedstawia – swojego stano­wiska w sposób możliwie pełny, wykluczający podejście dogmatycz­ne. Wymagało to rozważenia szeregu spornych kwestii, a wśród nich Szczególnie: statusu orzeczników wartościujących – wykazano, że orzecz­niki wartościujące konotują określone cechy przedmiotów, nie różmiąc się radykalnie od cech (własności) uchodzących za obiektyw­ne; można więc mówić o ontologicznym zakorzenieniu wartobci w ce­chach przedmiotów, mając na uwadze związki pośrednie z warstwą zmysłowych danych empirycznych; wartości logicznej orzeczników wartościujących – skoro o- rzeczniki wartościujące konotują bezpośrednio lub pośrednio okre­ślone cechy przedmiotów a zdania wartościujące zwykłe pełnią fun­kcję informacyjną o przedmiotach zewnętrznych i mają sens pozna­wczy, to można przypuszczać, iż przysługuje im wartość loęiczna mogą być prawdziwe lub fałszywe; i chociaż stosowanie predyka­tów oceniających nie jest procedurą niezawodną, to dotyczy to także innych predykatów empirycznych – niezawodność ta zależy od ujednolicenia warunków percepcji.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂