ŻADNE ARGUMENTY

Żadne argu­menty a priori, podejmujące próby wykazania, że nie można zasto­sować zasady przyczynowości do świadomego życia ludzkiego w ogó­le, nie mogą czy nie powinny powstrzymać teorii społecznej w dą­żeniu do zrealizowania tej idei bez względu na trudy, jak:.e cze­kają ją po drodze” (ibid.: 64). W nawiązaniu do swoich prac filozoficznych Znaniecki stwier­dza, że jest iluzją uczonego, że bierze on po prostu fakty taki­mi, jakie one sąj-bez żadnych metodologicznych założeń i otrzymu­je wyjaśnienie całkowicie a posteriori na podstawie czystego do­świadczenia. Każdy fakt jest już abstrakcją, wyodrębnioną z nie­ograniczonej złożoności konkretnego procesu stawania się.

Hej, mam na imię Marzena i na tym blogu, który postanowiłam prowadzić, będę zamieszczała różnego rodzaju ciekawostki, których doświadczyłam na przełomie ostatnich lat 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)